call call

1 روش کاهش هزینه‌های آزمایشگاه با استفاده از شرکت‌های ثالث خدمات پس از فروش

1708433198338

تعریف شرکت خالص ثالث خدمات پس از فروش به شرکتی اطلاق می‌گردد که الزاماً تولید کننده یا نماینده رسمی نبوده اما مطابق برخی ضوابط، مجاز به ارائه خدمات پس از فروش در حیطه فعالیت تعریف شده است. شرکت انالیز تشخیص فارمد نیز به عنوان یکی از شرکت های  دارنده مجوز شرکت ثالث خدمات پس از […]